نشریه بیمه سلامت ایران- اصول اخلاقی در نشر
اصول اخلاقی در نشر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/10 | 
  • رعایت موازین اخلاق پزشکی، گمنام ماندن و حفظ اسرار بیمار یا جمعیتی که در مورد آن مطالعه می‌شود از جمله مواردی است که می‌بایست به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی‌های انسانی که برگرفته از بیانیه هلسینیکی است باید مورد توجه قرار گرفته و لازم است تأییدیه کمیته اخلاق دانشگاه ضمیمه مقاله ارسالی باشد. در مواردی که مطالعه بر روی انسان صورت گرفته است باید از افراد بالغ و والدین یا سرپرست قانونی افراد نابالغ تحت مطالعه رضایت‏نامه آگاهانه تهیه شده باشد. همچنین در صورت توزیع پرسشنامه بین نمونه مورد نظر، تمامی پرسشنامه‌ها باید بصورت محرمانه تحلیل شوند.
  • Plagiarism (سرقت ادبی و علمی): پلاجریسم در هر شکل آن غیر قابل قبول است و کلیه مقالات از لحاظ سرقت ادبی و علمی بررسی می‌شوند.
  • نویسندگان موظف می‌باشند که کد اخلاق اخذ شده از کمیته اخلاق مربوطه را در مقاله خود ذکر نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بیمه سلامت ایران:
http://journal.ihio.gov.ir/find.php?item=1.115.19.fa
برگشت به اصل مطلب