نشریه بیمه سلامت ایران- تعارض منافع
تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/10 | 
نویسندگان موظفند هرگونه منابع مالی یا منافعی را که ممکن است موجب سوگیری در نتایج تحقیق شود را ذکر نمایند. هرگونه ارتباط تجاری نظیر مالکیت، سهامداری، فعالیت‌های مشاوره‌ای و یا حق امتیاز را که ممکن است موجب منفعت نویسندگان شود، ذکر گردد. در صورت پذیرش مقاله، این اطلاعات به همراه آن منتشر خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بیمه سلامت ایران:
http://journal.ihio.gov.ir/find.php?item=1.116.18.fa
برگشت به اصل مطلب