نشریه بیمه سلامت ایران- شناسنامه نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/20 | 
صاحب امتیاز
 مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت (https://nchir.ihio.gov.ir/)
 
شاپای الکترونیک
۲۶۴۵-۴۲۹۷
 
شاپای چاپی
۲۶۴۵-۸۲۲۵
 
مدیر مسئول
علی حسن زاده خاکمردانی
متخصص چشم پزشکی، مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت

 
سردبیر
دکتر شهرام توفیقی
دانشیار، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت

 
دوره انتشار
فصلنامه
 
نام انگلیسی
Iranian Journal of Health Insurance
 
مخفف ISO 
Iran. J. Health. Insur
 
زبان نشریه
فارسی به همراه چکیده انگلیسی
 
رتبه علمی-پژوهشی
کد مصوبه ۳۱۹ از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بیمه سلامت ایران:
http://journal.ihio.gov.ir/find.php?item=1.117.26.fa
برگشت به اصل مطلب