نشریه بیمه سلامت ایران- اطلاعات نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/16 | 

صاحب امتیاز: سازمان بیمه سلامت ایران (www.ihio.gov.ir)

مدیر مسئول: طاهر موهبتی، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران

سردبیر: دکتر ابوالقاسم پوررضا (استاد گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دارای رتبه علمی-پژوهشی (کد مصوبه 319 از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت)

نشانی مطلب در وبگاه نشریه بیمه سلامت ایران:
http://journal.ihio.gov.ir/find.php?item=1.39.20.fa
برگشت به اصل مطلب