سازمان بیمه سلامت ایران- اطلاعات نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/16 | 
صاحب امتیاز: سازمان بیمه سلامت ایران (www.ihio.gov.ir)
مدیر مسئول: طاهر موهبتی، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران
سردبیر: دکتر ابوالقاسم پوررضا (استاد گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دارای رتبه علمی-پژوهشی (کد مصوبه 319 از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت)
نشانی مطلب در وبگاه سازمان بیمه سلامت ایران:
http://journal.ihio.gov.ir/find.php?item=1.39.21.fa
برگشت به اصل مطلب