نشریه بیمه سلامت ایران- هیات تحریریه
اعضا هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/12 | 
 
سردبیر
دکتر شهرام توفیقی
دانشیار، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت

 
هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر علی اکبری ساری
استاد، پزشک و دکترای تخصصی مدیریت و سیاستگذاری سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر امیرحسین تکیان
استاد، پزشک، دکترای تخصصی و پسا دکترای سیاستگذاری سلامت، مدیر گروه سلامت جهان و سیاستگذاری عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علی اکبر حق دوست
استاد، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر سعید داودی
دانشیار، فوق تخصص جراحی قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق، مرکز قلب تهران
دکتر حمیدرضا صفی خانی
پزشک، مشاور معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر عباس عصاری آرانی
دانشیار، دکترای اقتصاد، رئیس پژوهشکده اقتصاد و مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید فرشاد فاطمی
استادیار، دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمد میرزا بیگی
دکترای تخصصی مدیریت کارافرینی، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

دکتر محسن نجفی خواه
استادیار، دکترای حقوق خصوصی، رئیس مرکز تحقیقات حقوق سلامت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر محمد مرادی‌جو
استادیار، دکترای سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پرشکی یاسوج
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بیمه سلامت ایران:
http://journal.ihio.gov.ir/find-1.41.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب